top-image
top-image

Anmälan till uppdrag 5177

XDin anmälan har skickats
Integrationsarkitekt (remote)
REST-API,Python,Docker,teknisk dokumentation,Systemintegration
IT-Arkitekt
Sth
Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. 1.2 Arkitekturen går under namnet Samverkansarkitektur och omfattar perspektiven Juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk arkitektur. Vi arbetar nu på en större uppdatering av Samverkansarkitekturen där vi går från en SOA-liknande arkitektur till en REST-baserad arkitektur. Arbetet ska resultera i referensarkitekturer och anvisningar för alla de fyra arkitekturperspektiven. Realiseringen av de komponenter som arkitekturen kräver (tjänstekatalog, informationsregister etc) sker inte samtidigt som arkitekturen tas fram och omfattas inte av detta uppdrag. För att säkerställa arkitekturens ändamålsenlighet genomför vi därför fortlöpande små POC:ar (Proof of Concept) för att verifiera viktiga ”arkitektur-antaganden” i praktiken.  Avgränsning av uppdraget I detta uppdrag ingår inte utveckling av applikationer utan endast framtagande av referensarkitekturer samt POC:ar för att verifiera viktiga ”arkitektur-antaganden” i praktiken. Ska- Krav på offererade konsulter För att kunna utföra uppdraget ska offererad konsult uppfylla samtliga ställda ska krav. Bifoga CV på offererad konsult, som påvisar tidigare erfarenhet. Det ska tydligt framgå vilket/ vilka uppdrag som styrker respektive erfarenhet i CV:t. Den offererade konsulten ska uppfylla nedan ställda krav: Konsulten ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att ha utformat integrationsarkitektur. •Konsulten ska ha minst (3) års erfarenhet av att utforma och bygga REST-API:er. •Konsulten ska ha erfarenhet av att skriva applikationer i Python. •Konsulten ska ha erfarenhet av Docker. •Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att skriva applikationer inom området systemintegration. •Konsulten ska ha minst haft tre (3) uppdrag inom vilka ingått att skriva teknisk dokumentation. Krav på referensuppdrag Anbudsgivaren ska redovisa att offererad konsult uppfyller kraven på referensuppdragen nedan som ska fyllas i och bifogas anbudet. Referensuppdragen får inte vara äldre än tre (3) år från sista anbudsdag. Inera kan komma att kontakta den angivna uppdragsgivaren angiven i referensbilagan för att säkerställa kravuppfyllnad. Referensuppdragen ska ha omfattat minst två (2) uppdrag där offererad konsult varit ansvarig för utformande av integrationsarkitekt. Ort för utförande Uppdraget ska med kort varsel, utföras på plats i Stockholm. Av säkerhetstekniska skäl måste konsulten vara placerad inom EU/EES. Verksamhetskrav är att kunna uttrycka sig i svenska i både tal och skrift. Uppdragets resultat och tidplan Arbetet kommer att bedrivas i ett projekt med 5 – 10 personer. Konsulten ingår som projektmedlem och samarbetar med övriga projektmedlemmar och projektledare. För att uppdraget ska kunna levereras enligt tidsplan måste konsulten därför vara en aktiv del i projektgruppen.

Personuppgifter -*obligatorisk uppgift

Hemuppgifter

CV o Personligt brev (Word,PDF,Text) / Foto (JPEG)

Företagsuppgifter - Om du är anställd eller företagare

Tipsuppgifter - Var fick du tips om KonsultPoolen